» » متن و ترجمه آهنگ She,souvenir,Boyfriend

 
 
 

متن و ترجمه آهنگ She,souvenir,Boyfriend

نویسنده: shab shab | تاریخ: 21-01-1399, 21:09 | بازدیدها: 287

7

 

 

 

boyfriend

 

[Chorus]


I want a boyfriend

من دوست پسر میخوام
But I just keep hitting dead ends

اما همش به بن بست میخورم
Try to take a shortcut, but I get cut again and again

سعی میکنم از راه فرعی برم اما باز گیر میفتم
I want a boyfriend

من دوست پسر میخوام
Tell me, are there any good ones left?
بهم بگو اصلا مورد خوبی باقی مونده؟
I keep finding wrong ones, but I want love again and again

من همش آدمای اشتباهیو پیدا میکنم،اما من عشق میخوام
I want a boyfriend

من دوست پسر میخوام

 

[Verse 1]
I been up all night

کل شبو بیدارم
Pretty restlessly

کاملا بی قرار
Think I might know why (Uh)

فکر کنم بدونم دلیلش چیه
I've been doing just fine

من در حال حاضر حالم خیلی خوبه
But baby, that don't mean

اما عزیزم این به این معنی نیست که
That I'm feeling anti you and me

من احساسات ضد خودمون دارم(حس بدی ندارم به رابطمون)

 

[Pre-Chorus]
There's a difference between a want and a need

یه تفاوتی بین خواستن و نیاز داشتن وجود داره
Some nights I just want more than me

بعضی شبا من یه چیزی بیشتر از تنهاییم نیاز دارم
I know that there's a fine line between

اینو میدونم که یه فرقی بین اینا هست
It's not what I need, but (yeah)

این چیزی نیست که من بهش نیاز دارم آره،اما

 

[Chorus]
I want a boyfriend

من دوست پسر میخوام
But I just keep hitting dead ends

اما همش به بن بست میخورم
Try to take a shortcut, but I get cut again and again (Yeah)

سعی میکنم از راه فرعی برم اما باز گیر میفتم،آره
I want a boyfriend (Uh-huh)

من دوست پسر میخوام
Tell me, are there any good ones left?

بهم بگو اصلا مورد خوبی باقی مونده؟
I keep finding wrong ones, but I want love again and again (Yeah)

من همش آدم اشتباهیو پیدا میکنم اما من عشق میخوام آره

 

[Post-Chorus]


I want a boyfriend

من دوست پسر میخوام
I want a boyfriend

من دوست پسر میخوام

 

[Verse 2]


I could phone a friend, use a hotline or something

میتونم به دوستم زنگ بزنم،از یه خط ارتباطی ویژه استفاده کنم یا هرکاری که میخوام
But that won't get the job done (Uh-uh)

اما اینا برای من کافی نیست
'Cause every time I try

چون هر بار که من سعی میکنم باهاشون رابطه برقرار کنم
Every time they lie (Uh-huh)

هر بار اونا بهم دروغ میگن
I get a little anti you and me

دارم کم کم ضد خودمون میشم(ضد رابطمون)

 

[Pre-Chorus]
There's a difference between a want and a need

یه تفاوتی بین خواستن و نیاز داشتن وجود داره
Some nights I just want more than me

بعضی شبا من یه چیزی بیشتر از تنهاییم نیاز دارم
I know that there's a fine line between

اینو میدونم که یه فرقی بین اینا هست
It's not what I need, but (ooh)

این چیزی نیست که من بهش نیاز دارم آره،اما

 

[Chorus]
I want a boyfriend

من دوست پسر میخوام
But I just keep hitting dead ends

اما همش به بن بست میخورم
Try to take a shortcut, but I get cut again and again

سعی میکنم از راه فرعی برم اما باز گیر میفتم،آره
I want a boyfriend

من دوست پسر میخوام
Tell me, are there any good ones left?

بهم بگو اصلا مورد خوبی باقی مونده؟
I keep finding wrong ones, but I want love again and again

من همش آدم اشتباهیو پیدا میکنم اما من عشق میخوام آره

I want a boyfriend

من دوست پسر میخوام


[Outro]
I want a boyfriend

من دوست پسر میخوام
I want a boyfriend

من دوست پسر میخوام

I want a

 

 

souvenir

 

[Verse 1]

New York back in August, tenth floor balcony

بازگشت به نیویورک در آگوست،تو بالکن طبقه دهم

Smoke is floating over Jane and Greenwich street

دود تو خیابان های جین و گرینویچ شناوره

Goosebumps from your wild eyes when they're watching me

مو به تنم سیخ میشه وقتی که تو با چشمای وحشیت منو نگاه میکنی

Shivers dance down my spine, head down to my feet

سر تا پام به لرزه میفته

 

[Pre-Chorus]

Swimming in your eyes, in your eyes, in your eyes

تو چشمات شنا میکنم(غرق میشم)تو چشمات،تو چشمات

Egyptian blue

آبیه مصری (یه نوع رنگ)

Something I've never had without you

چیزی که من هیچوقت بدون تو تجربش نکردم

 

[Chorus]

You're giving me chills at a hundred degrees

تو به وجود من صد درجه لرز میندازی

It's better than pills how you put me to sleep

بهتر از قرصای آرام بخش منو به خواب میبری

Calling your name, the only language I can speak

صدا کردن اسمت تنها جمله ایه که من بلدم بگم

Taking my breath, a souvenir that you can keep

نفس منو بگیر،یادگاری ایه که میتونی ازم نگش داری

 

[Post-Chorus]

Giving me chills

منو به لرز میندازی

Chills

لرز

 

[Verse 2]

Sunset tower lobby, waiting there for me

لابیه برج سان ست،اونجا منتظر منی

In the elevator, fumble for your key

تو آسانسور کلید رو میزنم که بیام پیشت

Kissed in every corner, Presidential Suite

تو همه جای سویت پرزیدنت همدیگرو بوس میکنیم

Opened that Bordeaux from 1993

شراب بوردویی که واسه سال 1993 رو باز میکنیم

 

[Pre-Chorus]

Swimming in your eyes, in your eyes, in your eyes

تو چشمات شنا میکنم(غرق میشم)تو چشمات،تو چشمات

Egyptian blue

آبیه مصری (یه نوع رنگ)

Something I've never had without you

چیزی که من هیچوقت بدون تو تجربش نکردم

 

[Chorus]

You're giving me chills at a hundred degrees

تو به وجود من صد درجه لرز میندازی

It's better than pills how you put me to sleep

بهتر از قرصای آرام بخش منو به خواب میبری

Calling your name, the only language I can speak

صدا کردن اسمت تنها جمله ایه که من بلدم بگم

Taking my breath, a souvenir that you can keep

نفس منو بگیر،یادگاری ایه که میتونی ازم نگش داری

 

[Post-Chorus]

Giving me chills

منو به لرز میندازی

 

[Bridge]

Take my, take-take my breath away, just like

نفس منو بگیر نفس منو بگیر،دقیقا مثله

Take my breath away, just like a souvenir

نفس منو بگیر،نفس منو بگیر،دقیقا مثل یه یادگاری

Take my, take-take my breath away, just like

نفس منو بگیر نفس منو بگیر،دقیقا مثله

Take my breath away, just like a souvenir

نفس منو بگیر،نفس منو بگیر،دقیقا مثل یه یادگاری

(به عنوان یادگاری)

 

[Chorus]

You're giving me chills at a hundred degrees

تو به وجود من صد درجه لرز میندازی

It's better than pills how you put me to sleep

بهتر از قرصای آرام بخش منو به خواب میبری

Calling your name, the only language I can speak

صدا کردن اسمت تنها جمله ایه که من بلدم بگم

Taking my breath, a souvenir that you can keep

نفس منو بگیر،یادگاری ایه که میتونی ازم نگش داری

 

 

 She

 

Da, da-da-da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

 

[Verse 1]

She was too young to be the Hollywood type

اون دختر واسه این که یه هالیوودی باشه زیادی جوون بود

Too pure to understand the lows and the highs

واسه فهمیدن پستی و بلندی های زندگی خیلی معصوم بود

She didn't know if she was gonna survive

نمیدونست که میتونه جون سالم به در ببره یا نه

It all got so much better with time

همه چیز با گذشت زمان بهتر شد

 

[Pre-Chorus]

All of the evil eyes

همه ی اون نگاه های شیطانی

Tequila before sunrise

تیکلا قبل از طلوع آفتاب

I'd tell her to watch her back

من بهش میگفتم حواسشو جمع کنه

That she's worth more than that

چون لیاقتش بیشتر از این حرفاس

 

[Chorus]

'Cause she was a girl with good intentions

چون اون دختر نیت خوبی داشت

Yeah, she made some bad decisions

آره،اون یه سری تصمیمای بدم گرفت

And she learned a couple lessons

و چندتا درس ازشون یاد گرفت

Wish I could tell her

کاش میتونستم به اون دختر بگم

She was a girl with good intentions

اون دختر نیت خوبی داشت

Didn't need the second-guessing

نیازی به شک کردن نداره

Didn't need to ever question

نیازی به سوال کردن نداره

(هیچ شک و تردیدی توش نیست)

Wish I could tell her

کاش میتونستم بهش بگم

 

[Verse 2]

She didn't know all of the hurt she could take

اون نمیدوسنت که چه دردایی رو قراره تجربه کنه

Her world was crumbling and so was her faith

جهانش در حال نابودی قرار بگیره و همینطور ایمانش

Wish I could talk to her 'cause what I would say

کاش میتونستم باهاش حرف بزنم چون چیزی که بهش میگفتم این بود که

"Oh baby, you're enough to get you out of this place"

اوه عزیزم،تو اونقدری قوی هستی که خودتو از این بحران نجات بدی

 

[Pre-Chorus]

All of the flashing lights

تمام چراغ های چشمک زن

Tequila before sunrise

تیکلا قبل از طلوع

I'd tell her to watch her back

بهش میگفتم که مواظب خودش باشه

That she's worth more than that

چون لیاقتش بیشتر از ایناس

 

[Chorus]

'Cause she was a girl with good intentions

اون دختر نیت خوبی داشت چون

Yeah, she made some bad decisions

آره،اون یه سری تصمیمای بدم گرفت

And she learned a couple lessons

و چندتا درس ازشون یاد گرفت

Wish I could tell her

کاش میتونستم به اون دختر بگم

She was a girl with good intentions

اون دختر نیت خوبی داشت

Didn't need the second-guessing

نیازی به شک کردن نداره

Didn't need to ever question

نیازی به سوال کردن نداره

(هیچ شک و تردیدی توش نیست)

Wish I could tell her

کاش میتونستم بهش بگم

 

[Post-Chorus]

Da, da-da-da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da-da-da

I tried to tell her

سعی میکردم بهش بگم

 

[Bridge]

(Ah)

I know you'll get the chance to find who you are

من میدونم که فرصت شناختن خودت رو به دست میاری

I know you'll have the choice before it gets too dark

میدونم که میتونی قبل از اینکه همه چی خراب شه تصمیمتو بگیری

(Ah)

I know you'll get the chance to find who you are

من میدونم که فرصت شناختن خودت رو به دست میاری

I know you'll have the choice

میدونم که انتخاب میکنی

 

[Chorus]

'Cause she was a girl with good intentions

اون دختر نیت خوبی داشت چون

Yeah, she made some bad decisions

آره،اون یه سری تصمیمای بدم گرفت

And she learned a couple lessons)Hey)

و چندتا درس ازشون یاد گرفت،هی

Wish I could tell her

کاش میتونستم به اون دختر بگم

She was a girl with good intentions(Wish I could show you)

اون دختر نیت خوبی داشت (کاش میتونستم بهت نشون بدم)

Didn't need the second-guessing (Wish I could show you)

نیازی به شک کردن نداره(کاش میتونستم بهت نشون بدم)

Didn't need to ever question

نیازی به سوال کردن نداره

(هیچ شک و تردیدی توش نیست)

Wish I could tell her

کاش میتونستم بهش بگم

 

[Outro]

Da, da-da-da-da-da-da-da-da (Wish I could show you)

کاش میتونستم بهت نشون بدم

Da-da-da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da-da-da (Wish I could show you, I tried to tell her)

کاش میتونستم بهت نشون بدم،من سعی میکردم بهش بگم

Da, da-da-da-da-da-da-da-da (Wish I could show you)

کاش میتونستم بهت نشون بدم

Da-da-da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da-da-da (Wish I could show you)

کاش میتونستم بهت نشون بدم


در حال حاضر هیچ کاربر عضوی در حال مشاهده این مطلب نیست!

موضوعات: اخبار سلنا, آهنگ ها و آلبوم ها ی سلنا, متن آهنگ های سلنا

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
<
 • 510 نظر
 • 0 مطلب
 • آیدی یاهو:
21 فروردین 1399 21:15

speedy

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 21 فروردین 1399 21:15
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 17 آذر 1397
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 212 نظر
 • 276 مطلب
 • آیدی یاهو:
21 فروردین 1399 21:25

shab shab

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 21 فروردین 1399 21:25
 • گروه کاربری: همکار
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 14 بهمن 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 4120 نظر
 • 693 مطلب
 • آیدی یاهو:
21 فروردین 1399 21:53

Mobina

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 21 فروردین 1399 21:53
 • گروه کاربری: مدير
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 22 شهریور 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

<
 • 1204 نظر
 • 402 مطلب
 • آیدی یاهو:
21 فروردین 1399 22:01

M BRIGHT

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 21 فروردین 1399 22:01
 • گروه کاربری: مدير
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 29 مهر 1397
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 277 نظر
 • 18 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 فروردین 1399 13:05

Moein.sg

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 فروردین 1399 13:05
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 23 بهمن 1396
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 14700 نظر
 • 37 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 فروردین 1399 16:44

Sahar-selena

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 فروردین 1399 16:44
 • گروه کاربری: پی اس گومز باز
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 10 اسفند 1391
 • وضعيت: آفلاين
 

--------------------

<
 • 212 نظر
 • 276 مطلب
 • آیدی یاهو:
22 فروردین 1399 17:27

shab shab

  PSG PSG PSG ---
 • تاریخ: 22 فروردین 1399 17:27
 • گروه کاربری: همکار
 • تاریخ عضویت در پی اس گومز: 14 بهمن 1391
 • وضعيت: آفلاين
 


ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *
 
[tags]ps-gomez, selena, آرشیو, آیکون های سلنا, اجراهای زنده-کنسرت ها, اخبار, اخبار جدید سلنا, اخبار سلنا, اخبار سلنا گومز, اخبار سلنا،توییت جدید،, اخبارسلنا،, ارسالی جدید, ارسالی جدید به اینستاگرام, ارسالی جدید سلنا به اینستا گرام, استایل, استایل جدید سلنا, استایل های سلنا, اینستاگرام, توییت جدید, دانلود کده سلنا, سلنا, سلنا نیوز, سلنا گومز, شات های سلنا, عکس, عکس جدید, عکس جدید سلنا, عکس سلنا, عکس های HD سلنا, عکس های سلنا, عکس های سلنا گومز, عکس های قدیمی, عکس های متحرک سلنا گومز, لایک های جدید از سلنا, متن آهنگ های سلنا, مجموعه عکس های HD سلنا, مراسم ها, نقاشی سلنا, چیزی نمی نویسم, کلیپ ها

نمایش تمامی تگ ها[/tags]